e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1159646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
687
457
1152043
13481
32435
1159646

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-14 04:18

ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ปี 2565 บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด

Post on 24 มิถุนายน 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 94

 

 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวสุ วดี ทวี สุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

มอบหมายให้นางสาวหทัยทิพย์ ปัญญา นางสาวเรวดี นิจพิทักษ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ

นางสาวสรารัชฏ์ มงคลธนาพัชร์ นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม

จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ณ บริษัท เซอร์คิต

อินดัสตรีส์ จำกัด เลขที่ ๓๒๙,๓๒๙/ 1 หมู่ ๒ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ลูกจ้างทั้งหมด ๑๓๕ คน

ผลการตรวจประเมินเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานฯ ทุกประการ และจักได้นำผลการตรวจ

ประเมินเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานประกอบกิจการของจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป