e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1159673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
484
687
484
1152043
13508
32435
1159673

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-14 04:35

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

Post on 08 มิถุนายน 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 93

 

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย

นายสุเทพ เซ่งแซ่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นายภาณุกิจ แสงจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ให้ข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกรเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541จำนวน 3 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการค่ำจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานและ

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ถูกจ้างผ่านสื่ออิเส์กทรอนิกส์ (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางและ

ขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไ ปในทิตทางเดียวกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงาน

แรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีผู้อำนวยการสำนัก งานแรงงานสัมพัน ธ์

(นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต) เป็นประธานในการประชุม