e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1159710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
521
687
521
1152043
13545
32435
1159710

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-14 05:11

บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

Post on 11 พฤษภาคม 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 72

     

 

 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

มอบหมายให้นายประนำศักดิ์ เส็งสาย นักวิชาการแรงงนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการ

ตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การอำนวยการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทสาคร (นายธีรพัฒ คัชมาตย์) ประธานคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัด

ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่ภูมิภาก ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัด ผู้แทนศูนย์

อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๕ ผู้แทน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนสำนักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ รอง กอ.รมน.จังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และ

ป้องกันการใช้แรงงนเด็กและแรงนบังคับใบภาคประมทะเล โดยในครั้งนี้ได้ตรวจเรือประมง จำนวน ๔ ลำได้แก่

๑. เรือ กิ่งกาญจนา ๙๙ ชนิดเครื่องมือ อวนล้อมจับ คนประจำเรือทั้งหมด ๒๔ คน

สัญชาติไทย - คน สัญชาติเมียนมา ๑๘ คน

๒. เรือ อ.พรพีรพัฒน์นาวี ๑๑ ชนิดเครื่องมือ อวนล้อมจับ คนประจำเรือทั้งหมด ๒๙ คน

สัญชาติไทย - คน สัญชาติเมียนมา ๒๔ คน สัญชาติกัมพูชา ๑ คน

๓. เรือ ป.พรภิภัทรทรัพย์ไชยา ชนิดเครื่องมือ อวนล้อมจับ คนประจำเรือทั้งหมด ๓๐ คน

สัญชาติไทย ๒๓ คน สัญชาติเมียนมา ๗ คน

๔. เรือ ดีเด่นดวง ๑ ชนิดเครื่องมีอ อวนล้อมจับ คนประจำเรือทั้งหมด ๓๔ คน

สัญชาติไทย ๕ คน สัญชาติเมียนมา ๒๙ คน

ผลการตรวจและการสัมภาษณ์ลูกเรือประมง ไม่พบการกระทำผิดตามพ ระ ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๑ และไม่พบการกระทำผิดในกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมตรวจบูรณาการฯ ในครั้งนี้