e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1159724
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
535
687
535
1152043
13559
32435
1159724

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-14 05:23

จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565

Post on 10 พฤษภาคม 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 85

     

 

 

วันที่ 10 พ.ก. 65 นางสาวสุวคี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแร งงานจังหวัดสมุทร สากร

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจํปี พ.ศ. 2565

โดยมีวัตอุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กร นายจ้าง องค์กรลูกจ้าง

และประชาชนทั่วไป ให้ตระห นักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน ที่ทำประ โยชน์ต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ ภายใต้คำขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ป ระจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ "แรงงานสามัก น้อมสดุดี

องค์ราชา นำพาเศรษฐกิจไทย ร่วมใจป้องกัน โควิด"

ในการนี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดวันแรงงาน

พร้อมรับฟังคำปฏิญาณ โดย ผู้นำแรงงน ในจังหวัดสมุทรสาคร (นายนภคล ชมพูนาค) เพื่อรวมใจต่อต้าน

ยาเสพย์ติด การใช้แรงงานแรงงานบังคับ การก้ามนุษย์ด้านแร งงาน และลคอุบัติเหตุจ ากการ ทำงาน

กายหลังการกล่าวคำปฏิญาณ เป็นพิธีทอคผ้าบำาแรงงาน โคยมี นายธีรพัฒนั คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าบำแรงงาน ซึ่งในครั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินทำบุญผ้าป่า

แรงงานจำนวนทั้งสิ้น 305, 230.50 บาท (สามแสนห้าพันสองร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานภายใน

จังหวัด ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง ผู้แทนมูลนิธิแรงงานกากปร ะชาชน ผู้แทนสหภาพแรงงานด่างๆ

จำนวน 100 คน