e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1159484
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
295
687
295
1152043
13319
32435
1159484

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-14 03:46

ร่วมรับฟังอภิปรายความท้าทายของการแก้ไข ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

Post on 05 พฤษภาคม 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 55

 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.00 น. นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายสุรเชษฐ วิริยะศิริกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เข้าร่วมรับฟังอภิปรายความท้าทายของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมาย

ยาเสพติดมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดทำร่างนโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)