e9aa82f80dcb70acbcbd3d5048d16972.jpg

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
1159686
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
497
687
497
1152043
13521
32435
1159686

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-14 04:44

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมรวมพลังวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก มุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นจากประเทศไทย

Post on 10 มิถุนายน 2565
by Samutsakhon
ฮิต: 183

 

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมรวมพลังวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

มุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นจากประเทศไทย

-----------------------------------

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี 2565 โดยมุ่งมั่นและตั้งใจขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปตามหลัก ILO พร้อมมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO ) ได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ( World Day Against Child Labour )” ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของไอแอลโอ รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองแรงงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทุกรูปแบบ โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมกับไอแอลโอ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ กสร. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งจะเป็นกลไกหลักให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก รวมไปถึงจะได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงาน ของเด็ก เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กของประเทศไทยในอนาคต

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี 2565ขึ้นในวันนี้ (10 มิ.ย.65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี ชั้น 15 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของไอแอลโอที่ต้องการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกในปีนี้ไอแอลโอได้กำหนดแนวคิดหลัก คือ “การคุ้มครองทางสังคมเพื่อยุติปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ( Universal social protection to end child labour )” ที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก โดยการจัดงานในวันนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจำนวนกว่า 800 คน กิจกรรมภายในงาน อาทิ รับฟังนโยบายด้านการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น